Boom & Bosch betreurt verwijderen bosstroken

Boom & Bosch betreurt het beleid van Waterschap Aa en Maas om bosstroken op de taluds langs het fietspad langs het Drongelens Kanaal te verwijderen en alleen enkele bomen daarbij te laten staan. Het intieme karakter van dit fietspad wordt hiermee volgens Boom & Bosch steeds meer tenietgedaan.

Het Waterschap verwacht dat  zeldzame planten en paddestoelen zullen terugkeren door de verwijdering van veel van de bomen en struweel op het talud langs het kanaal. Planten en paddestoelen die in het verleden langs het kanaal stonden. De verwijdering van bomen en struweel gebeurt, voor wie richting Drunen of Waalwijk fietst, dan met name links van het fietspad.

Boom & Bosch merkt op dat door verwijdering van veel bomen en struweel langs het fietspad het intieme en gesloten karakter van het fietspad vermindert.

Boom & Bosch merkt op dat het tevens een feit is dat bij het verwijderen van bomen en struweel de daarin vastgelegde CO2 vrijkomt.

Volgens Boom & Bosch is het niet per definitie bewezen dat zeldzame planten en paddestoelen zullen terugkeren na herstelpogingen van de habitat. Denk voor wat betreft dit laatste aan bijvoorbeeld invloeden van de al jarenlang aan de gang zijnde stikstofdepositie in het land.

Kortom: Boom & Bosch betreurt het verwijderen van de bosstroken langs het fietspad langs het Drongelens Kanaal.